Hlavným cieľom nášho projektu je poskytnúť žiakom stredných škôl rozvoj zručností učenia sa a vybaviť ich zručnosťami, ktoré budú môcť uplatniť na trhu práce a v rámci stredoškolského a vyššieho vzdelávania. Pri tejto činnosti je naším cieľom podporiť aktivity napomáhajúce šíreniu aktuálnych metód rozvoja zručností učenia sa. Ďalším cieľom je prispieť k profesionálnemu rozvoju učiteľov stredných škôl vo viacerých krajinách.

Ciele projektu:

 • presadzovať inovatívne metódy a pedagogiky, vytvoriť nové učebné metódy a nástroje v sekundárnom vzdelávaní,
 • podporiť profesionálny rozvoj pedagógov (učiteľov, mentorov) najmä pri využití nových metód učenia a nástrojov,
 • podporiť jednotlivcov pri nadobudnutí a rozvoji kľúčových kompetencií v oblasti zručností učenia sa s cieľom posilniť ich zamestnateľnosť, sociálny, vzdelávací a personálny rozvoj,
 • rozvoj relevantných vysoko kvalitných zručností a kompetencií prostredníctvom tvorby kreatívnych výstupov
  •  zozbieranie prípadov najlepšej praxe v oblasti rozvoja zručností učenia sa
  •  ako vyučovať, ako sa učiť – vzdelávanie učiteľov na stredných školách
  •  hodnotenie zručností učenia sa žiakov stredných škôl
  •  pedagogické materiály pre rozvoj zručností učenia sa
  •  Európska brána k rozvoju zručností učenia sa (web stránka)
 • šíriť výstupy zainteresovaným subjektom pôsobiacim v oblasti rozvoja zručností učenia sa,
 • vyvinúť trvalé partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami a orgánmi podporujúcimi vzdelávanie s cieľom presadzovať celoživotné vzdelávanie tvorbou moderných vzdelávacích materiálov a ďalšou spoluprácou, ktorá bude slúžiť rovnakému cieľu.