Web: http://ofi.hu/

Maďarský inštitút Eszterházy Károly University pre výskum a vývoj vo vzdelávaní [Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet; EKU(OFI)] je inštitúcia pre výskum, vývoj, inovácie a odbornú podporu v oblasti vzdelávania, ktorá má 40 rokov skúseností v oblasti vzdelávania. Poskytuje všeobecné a strategické podporné služby pre sektor vzdelávania. Vedenie inštitúcie sa silne zasadzuje za zlepšenie efektívnosti vzdelávania pre dosiahnutie lepších výsledkov učenia sa.

Cieľom výskumu a vývoja realizovaného inštitútom je kontinuálna obnova systému vzdelávania v Maďarsku, napomáhať pri prispôsobovaní sa na súčasné odborné a sociálne požiadavky, podporovať rozhodovací proces v otázkach vzdelania, ako i zhromažďovať a šíriť informácie o verejnom vzdelaní a sociálnom prostredí. Zároveň sa skúmajú potreby spoločnosti a presadzujú sa medzinárodné kontakty maďarských inštitúcií verejného vzdelávania.

Aktivity výskumu a vývoja EKU (OFI) sa sústreďujú na zlepšovanie verejného vzdelávania. Inštitút je zároveň zapojený aj do zlepšenia vyššieho vzdelania a profesionálnej dráhy učiteľov, podporuje vzdelávacie programové aktivity. Pri ich realizácii sa využívajú výstupy z vlastného výskumu týkajúceho sa sociálnych dopadov politických rozhodnutí. Zároveň takto napomáha tvorcom politík prijímať rozhodnutia na základe dôkazov. Aktivity inštitútu zahŕňajú analýzu procesov vzdelávania a ich dopady. Realizuje výskum v triedach, ktorý sa venuje činnostiam kľúčových aktérov v procese vzdelávania (učitelia a žiaci)a interakciám medzi nimi. Cieľom výskumných rozvojových činností Inštitútu je zvýšiť efektívnosť vzdelávania v školách. Program a aktivity pre rozvoj kurikula zahŕňajú rozvoj nových pedagogických a odborných metód, vzdelávacích programov, učebníc, učebných pomôcok a nástrojov. Venuje sa i situácii mládeže v spoločnosti a vzdelávacím príležitostiam, zameraným najmä na integráciu rómskych detí a študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Inštitút zároveň participuje na implementácii programov rozvoja vzdelávania financovaných z Európskych štrukturálnych fondov EÚ.