Web: https://www.oesel.ee/kg/

Kuressaare gymnázium (KG) je najväčšou strednou školou na Saaremaa, najväčšom ostrove Estónska, založenou v roku 1978. KG je vzdelávacou inštitúciou so všetkými tromi stupňami vzdelávania, ktoré spolu fungujú – prvý a druhý stupeň základnej školy a gymnázium. Zriaďovateľom školy je obec. Navštevuje ju viac než tisíc žiakov vo veku 7 až 18 rokov, škola zamestnáva 80 učiteľov a 5 špecialistov podpory vzdelávania. Na Kuressaare gymnáziu sa vyučujú cudzie jazyky angličtina, nemčina, ruština a čínština. Vo vyšších ročníkoch si študenti môžu zvoliť spomedzi troch študijných oblastí:

– filozofické a spoločenské vedy – divadlo, komunikácia, mediálne štúdiá;

– veda a technológia – praktická biofyzika, chémia, robotika;

– aplikované vedy – ekonómia, podnikanie, obchodná angličtina, národná obrana, projektové štúdiá.

Vízia a ideály Kuressaare gymnázia sa dajú zhrnúť v troch slovách: SLOBODA, KRÁSA, PRAVDA. To značí, že sa usilujeme vykonávať svoju prácu tak, aby sa naši absolventi zasadzovali vo svojom ďalšom živote za ideály vyjadrené v týchto slovách. KG má výborné prostredie pre štúdium, svoju vlastnú útulnú knižnicu, bazén a v blízkosti rekreačný park. Vzdelávacie a športové centrum Amare poskytuje pomoc študentom so špecifickými potrebami, hobby škola Inspira ponúka širokú škálu rekreačných aktivít a vzdelávania a vzdelávacie centrum Osilia organizuje vzdelávanie učiteľov, školiace kurzy v rámci vzdelávania dospelých a vedie rozličné medzinárodné vzdelávacie projekty.