Web: http://www.statpedu.sk/en/

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Je najstaršou vedeckou výskumnou inštitúciou v oblasti vzdelávania v Slovenskej republike, ktorá poskytuje aplikovaný pedagogický výskum. ŠPÚ poskytuje odbornú a poradenskú podporu v oblasti všeobecného vzdelávania v Slovenskej republike. Zameriava sa na prípravu, vývoj a implementáciu Štátneho vzdelávacieho programu a poskytuje usmernenia pre školskú politiku a prax škôl a školských zariadení. Poskytuje tiež pomoc a poradenstvo pre školy a školské zariadenia, ako aj pre orgány štátnej správy v oblasti vzdelávania. Hlavnou úlohou ŠPÚ je navrhnúť školské prostredie – miesto rešpektujúce ľudské práva a princípy demokracie; rozvíjať vo vzdelávacom procese medziľudské a sociálne zručnosti žiakov a pripraviť ich na budúci život a ďalšie vzdelávanie.

Kľúčové úlohy ŠPÚ:

 • príprava návrhov kurikulárnych a didaktických konceptov transformácie a globálnej školskej reformy (predškolské, základné, nižšie a vyššie stredné vzdelávanie);
 • monitorovanie a analýza súčasných trendov v školských systémoch v Slovenskej republike a zahraničí;
 • tvorba učebných osnov;
 • výskum a monitorovanie v oblasti pedagogických inovácií;
 • vymedzenie odporúčaní a implementácia výsledkov výskumu do školskej praxe;
 • poskytovanie školení pre učiteľov – pilotné/inovatívne vzdelávacie projekty;
 • riadenie, koordinácia a vedenie základných a stredných škôl a vzdelávacích inštitúcií;
 • publikačná činnosť v oblasti vedy a výskumu;
 • spolupráca s univerzitami, vzdelávacími a zahraničnými inštitúciami;
 • projektový manažment v spolupráci so zahraničnými partnermi v národných a medzinárodných výskumných projektoch;
 • participovanie na vedeckých a výskumných úlohách v rámci projektov VEGA, KEGA, projektov ESF;
 • implementácia inovatívnych projektov financovaných v rámci grantových schém (Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórske granty, Erasmus +);
 • monitorovanie a analýza výsledkov vzdelávania.