Web: http://ibela.sulinet.hu/gimnazium/

Naša škola vznikla v roku 1967. Bola pomenovaná po kráľovi Bélovi I, ktorý založil v roku 1061 v našom meste Benediktínske opátstvo. Naša stredná škola funguje od roku 2008 až doteraz ako gymnázium, študentský internát a základná škola. Gymnázium a internát sú v spoločnej budove v meste Szekszárd (okresné mesto okresu Tolna) a základná škola sa nachádza v obci Szedres, ktorá je vzdialená 16 kilometrov.

Naši študenti zo Szekszárdu a okolia pochádzajú najmä z rodín strednej triedy. Škola vydáva absolventom maturitné vysvedčenie, ktoré im umožňuje uchádzať sa o štúdium na univerzitách a vysokých školách a pokračovať v ďalšom vysokoškolskom vzdelávaní.

Pre študentov uchádzajúcich sa o stredoškolské vzdelávanie máme 8 programov.

• Matematika – prírodné vedy

• Geo-informatika

• Angličtina – informatika

• Angličtina – nemčina

• Humanitné vedy

• Šport

• Prípravný rok v cudzích jazykoch

• Program pre študentov zo znevýhodneného prostredia s nedostatkom finančných zdrojov (Internátny program Jánosa Aranyho)

Skupina má každý rok 3 hodiny (ABC), s výnimkou prvého roku, v ktorom sú 3 hodiny (ABC), a dodatočná hodina so študentmi prípravného roku v cudzích jazykoch + Internátny program Jánosa Aranyho.

V školskom roku (2018/2019) máme 319 študentov a 40 učiteľov. Od tretieho ročníka gymnázia poskytujeme študentom možnosť voľného výberu predmetov i učiteľov. Umožňujeme im tak, aby si zvolili predmety vo väčšom počte a na vyššej úrovni. Naša škola kladie osobitný dôraz na rozvoj zručností učenia sa a kompetencií študentov. Naším cieľom je poskytnúť študentom čo najširšiu škálu stratégií učenia sa, aby boli úspešní v štúdiu a budúcej profesionálnej dráhe. Podporujeme najmä rozvoj kritického myslenia a zručnosti kreatívneho riešenia problémov. Práca na rozvoji zručností a talentu nám priniesla nasledujúce ocenenia:

Talent Management Secondary School (2008)

Excellent Accredited Talent Point (2013)

Mentoring Institute (2014)

European Talent Point (2015)

Zúčastnili sme sa medzinárodných a národných projektov, ktoré podporujú aktivity na rozvoj zručností, ako sú:

• Erasmus+ projekt R.A.R.E. (Read Aloud Rise Europe) 2014 – 2016. Cieľom tohto medzinárodného projektu bolo spopulárniť intenzívnejšie čítanie medzi študentmi.

• Comenius European Education with Information and Communication Technology project. Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť partnerstvo s ďalšími európskymi strednými školami prostredníctvom osobných interakcií medzi učiteľmi a študentmi. Počas projektu vznikli rôzne produkty a výstupy vrátane žurnálu „ŠÍPKA – korene a krídla“. Obsahoval texty venované zvyklostiam a tradíciám účastníckych krajín, životu teenagerov, ako tieto krajiny oslavujú svoje štátne sviatky.

• HEFOP – pilotný program projektu „Competency Based Teaching“ (Výučba založená na kompetenciách) vo viacerých predmetoch, ako sú maďarská literatúra, matematika, cudzie jazyky a „Realica“ (využitie IT vo vedeckom vzdelávaní). Po úspešnom pilotnom projekte sme integrovali výsledky do praxe vo výučbe. Získanie dobrých skúseností v tomto projekte nám umožnilo rozpracovať dobrú prax a šíriť tieto skúsenosti do viac ako 50 organizácií na celom svete.

• Základný školský program pre centrum novej generácie (Új Nemzedék Központ Bázisiskolai Program). Program je zameraný na rozvoj mäkkých zručností a kompetencií (uvedomovanie, stratégie učenia sa),ktoré sú užitočné pri budovaní kariéry.

• Neumann Projekt je každoročná súťaž pre základné a stredné školy z Maďarska i zahraničia. Kandidáti súťažia so svojimi zručnosťami v rôznych oblastiach IT štúdií. Zvyčajne máme kandidátov zo Slovenska, Srbska, Chorvátska, Rumunska a Maďarska. Z najhodnotnejších projektov sa vyberie 60, ktoré sa predstavia vo finále. Finále sa koná na našej škole a vysiela sa naživo cez internet.

Všetci učitelia participujúci v projekte ERASMUS+ LELLE2 sú učiteľmi na gymnáziu. Hovoria plynule po anglicky a majú niekoľko rokov skúseností s výučbou študentov na strednej škole. Vyučujú maďarskú gramatiku a literatúru, dejepis, IT a angličtinu. Inovácia a podnikavosť patria medzi najdôležitejšie hodnoty nášho učiteľského zboru. Učitelia sa zapájajú do zavádzania a uplatňovania nových metód výučby. Pravidelne sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít pre učiteľov a workshopov, aby rozvíjali vlastné metódy výučby. Integrujú najnovšie metódy výučby do každodenných aktivít a pretavujú najnovšie pedagogické a vzdelávacie teórie do praxe.