Web: http://ibela.sulinet.hu/gimnazium/

Iskolánk 1967-ben nyitotta meg kapuit. Jelenleg I. Béla király nevét viseli, aki 1061-ben bencés apátságot alapított városunkban. Intézményünk 2008 óta működik a jelenlegi formájában mint gimnázium, kollégium és általános iskola. A gimnázium és a kollégium Szekszárdon (Tolna megye székhelyén), míg az általános iskola egy 16 km-re lévő településen, Szedresben található. Diákjaink Szekszárdról és vonzáskörzetéből, jobbára középosztálybeli családokból származnak. Iskolánk gimnáziumi érettségi bizonyítvány megszerzését biztosítja, amely lehetővé teszi tanulóink számára, hogy egyetemeken, főiskolákon folytassák a tanulmányaikat.

Diákjaink számára 8 tagozatot indítunk – matematika-informatika, geo-informatika, angol-informatika, angol-német, humán, sport, nyelvi előkészítő és Arany János Kollégiumi Program (a hátrányos helyzetű tanulók számára). Minden évfolyamon 3 osztály indul (A, B, C), a 9. évfolyamot kivéve, ahol egy extra osztály indul a nyelvi előkészítő és az Arany János Program diákjaival. A 2018/2019. tanévben 319 diákunk és 40 tanárunk van. A 11. évfolyamon diákjainknak két, esetleg három tantárgyra vonatkozóan szabad tantárgy-, illetve tanárválasztást biztosítunk. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a választott tantárgyukat magasabb óraszámban és emelt szinten tanulják. Gimnáziumunk különös hangsúlyt fektet a diákok tanulási képességeinek és kompetenciáinak fejlesztésére. Arra törekszünk, hogy tanítványaink számára a lehető legjobb tanulási stratégiát biztosítsuk tanulmányaik és jövőbeli karrierjük szempontjából. Különösen támogatjuk a kritikai gondolkodás és a kreatív problémamegoldó készségek fejlesztését.

A készségfejlesztéssel és tehetséggondozással kapcsolatos munkánkkal a következő címeket nyertük el:
• Tehetséggondozó Középiskola (2008)
• Kiváló Akkreditált Tehetségpont (2013)
• Mentorintézmény (20114)
• Európai Tehetségpont (2015)

Nemzeti és nemzetközi projektekben vettünk részt, melyek ezeket a képességeket fejlesztik:
• Erasmus+ project R.A.R.E. (Read Aloud Rise Europe) – 2014-2016. A nemzetközi projekt célja az extenzív olvasás népszerűsítése volt a középiskolás diákok körében.
• Európai Oktatás Információs és Kommunikációs Technológiával projekt. A projekt célja az volt, hogy európai középiskolákkal létesítsünk személyes kapcsolatot tanárok és diákok között. Számos termék és eredmény született a projekt során, köztük az „Arrow” című újság, mely a részt vevő országok szokásait és hagyományait, a diákok életét, valamint azt gyűjtötte össze, hogyan ünneplik nemzeti ünnepeiket.
• HEFOP kísérleti program – Kompetencia alapú oktatási projekt számos tantárgy esetében: magyar nyelv és irodalom, matematika idegen nyelvek és „realica” (a számítástechnika használata a természettudományos oktatásban). Sikeres kísérlet után az eredményeket beépítettük tanítási gyakorlatunkba. A projekt során jó tapasztalatokat nyertünk, jó gyakorlatokat alakítottunk ki, melyeket több mint 50 szervezetnek disszemináltunk.
• Új Nemzedék Központ Bázisiskolai Program – A program célja az úgynevezett “soft skill”ek és kompetenciák (a tudatosság növelése, tanulási stratégiák) fejlesztése volt, mely képességek hasznosak lehetnek a karrier-építésben.
• Neumann-projekt – évente megrendezett verseny magyar és külföldi általános- és középiskolás diákok számára. A versenyzők a számítástechnika különböző területein mérik össze tudásukat. Rendszerint Szlovákiából, Szerbiából, Horvátországból, Romániából és Magyarországról érkeznek hozzánk pályamunkák. Az értékes projektek közül 60 kerül a gimnáziumunkban megrendezett döntőbe. Az internet segítségével a döntőt élőben is közvetítjük.

Az egyik program, melyben a 2018/2019. tanévben részt veszünk: az ERASMUS+ LELLE2 – A TANULÁS TANÍTÁSA projekt. A programban részt vevő tanáraink folyékonyan beszélnek angolul és többéves középiskolai tanári gyakorlattal rendelkeznek. Magyar nyelv és irodalmat, történelmet, informatikát és angol nyelvet tanítanak. Az innováció, az innovatív gondolkodás és vállalkozó szellem jellemzi őket, ahogyan az egész tanári kart is. Elkötelezetten vezetik be és alkalmazzák az új tanítási módszereket. Rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken és workshopokon. A legújabb pedagógiai és oktatási módszereket napi munkájuk során felhasználják, pedagógiai gyakorlatukba ültetik.
A TANULÁS TANÍTÁSA – Innovatív tanulási módszerek a középiskolások tanulási képességeinek fejlesztése érdekében. A nemzetközi projekt 2018. szeptember 1-én indul és 2020. december 31-én ér véget. A projektben részt vevő országok: Szlovákia, Románia, Észtország, Magyarország. A projekt célja, hogy a munkaerőpiac megváltozott követelményeinek megfelelő munkavállalókat képezzünk, a diákokat felkészítsük arra, hogy megfeleljenek az egyre komolyabb és nehezebben teljesíthető kihívásoknak. A projekt a tanulási képességek három (a munkaerő-piaci verseny során is egyre fontosabb) pillérét fejleszti: a kritikai gondolkodást, a probléma-megoldási képességet és a saját tanulási folyamat szervezésének képességét.

A projekt öt fő lépésből áll (O1-O5). Gimnáziumunk mind az öt lépésben szerepet vállal kisebb-nagyobb arányban. Az első lépésben (O1 – 2018 szeptemberétől − 2019 januárjáig) egy jó-gyakorlat-gyűjtemény és tananyag összeállítására kerül sor. Gimnáziumunknak az első szakaszban az előkészítésben lesz szerepe, a projekt kutatási részébe kapcsolódunk be: a fent említett három kulcskompetencia fejlesztését segítő módszereket gyűjtünk össze gimnáziumunk pedagógusai és külső partnerei segítségével (egyéni interjúk, óralátogatások és fókuszcsoportos interjúk készítése, stb. útján). A második szakasz (O2 – 2019 januárjától − 2019 szeptemberéig) feladata a tananyag megosztása és a részt vevő országok mentortanárainak képzése (2019 márciusa), ezt követően pedig a gimnázium pedagógusainak képzése belső képzés útján (2019 szeptemberéig) az első szakaszban kifejlesztett Módszertani Kézikönyv segítségével. A tananyag egy általános és egy tantárgy-specifikus részből áll. A pedagógusok a tanulók tanulási képességeit fejlesztő módszereket és technikákat beépítik tantárgyukba és mindennapi tanítási gyakorlatukba, fejlesztve a fent említett három pillért. A harmadik szakaszra (O3) a következő tanévben kerül sor. Ebben a szakaszban hárul gimnáziumunkra a legnagyobb feladat. Várhatóan a 2019/2020. tanév szeptemberében a képzett pedagógusok elkészítik módosított tanmeneteiket és sor kerül a tanulói tanulási képességek online bemeneti mérésére a Pannon Egyetem által kialakított mérőeszköz (teszt) segítségével. Az első három lépés eredményeképpen elkészült tanmenetek alapján a 2019/2020. tanév során indul el a tanulók fenti kulcskompetenciáinak fejlesztése (4. lépés – O4) és az adott tanév végén következik a kimeneti mérés (2020 áprilisától). A negyedik lépés mérési eredményeit, tapasztalatait figyelembe véve, a tanulságokat levonva az ötödik lépésben (O5 – 2020 januárjától) a Pannon Egyetem és a részt vevő intézmények megosztják ismereteiket a világhálón a European Gateway segítségével a programon kívüli iskolákkal, pedagógusokkal. A program 2020. december 31-én zárul.
A 2018/2019-es tanévben a projekt első és második szakasza valósul meg. A tanév második felében, előre láthatóan márciusban, egy Pozsonyban megrendezendő találkozón kerül sor azon kiválasztott mentor tanárok képzésének előkészítésére (akiket 2019 júniusának végén vagy júliusának elején oktatnak majd szintén Pozsonyban), akik saját iskolájukban fogják a többi pedagóguskollégának átadni a tudnivalókat.

A kiválasztott pedagógusok mind az öt lépés során rendszeresen, havi szinten beszámolnak a haladásról, valamint skype-konferenciákon vesznek részt.