Bela I Secondary Grammar School, Dormitory and Primary School

Bela I nimeline humanitaargümnaasium, õpilaskodu ja põhikool (Ungari)

Web: http://ibela.sulinet.hu/gimnazium/

Kool avati 1967. aastal ja see on nime saanud kuningas Bela I järgi, kes asutas Szekszardis 1061. aastal benediktiini kloostri. Gümnaasiumiaste on tegutsenud praeguses vormis koos humanitaargümnaasiumi, õpilaskodu ja põhikooliosaga alates aastast 2008.

Humanitaargümnaasium ja õpilaskodu jagavad ühiseid hooneid Szekszardis (Tolna maakonnas), põhikooliosa paikneb 16 km kaugusel Szedresi külas.

Õpilased pärinevad nii Szekszardist kui ümberkaudsetest piirkondadest, peamiselt keskklassi peredest. Kool annab keskharidustunnistuse, mis võimaldab sisse astuda ülikooli või kolledžisse ning jätkata kõrghariduse omandamist.

Gümnaasiumiastmes on õppetöö jagatud kaheksasse osakonda:

 • matemaatika ja loodusained
 • geoinformaatika
 • inglisekeelne informaatika
 • inglise ja saksa keel
 • humanitaarained
 • kehaline kasvatus
 • võõrkeelte ettevalmistusaasta
 • nõrgemas sotsiaalses ja varanduslikus seisus õpilaste õppeprogramm (Janos Arany õpilaskodu programm)

Igas klassis on kolm paralleeli (a, b, c), välja arvatud esimeses klassis, kus on lisaks ka eraldi klass võõrkeelte ettevalmistuse ning Janos Arany õppeprogrammi jaoks.

2018/2019. õppeaastal on koolis 319 õpilast ja 40 õpetajat.

Humanitaargümnaasiumi kolmandal aastal saavad õpilased ja õpetajad valida kolme suuna vahel. See võimaldab õpilastel valitud aineid süvendatult ja kõrgemal tasemel õppida.

Kool osutab erilist tähelepanu õpipädevuse -oskuste arendamisele. Õpilastele püütakse edasi anda võimalikult lai valik õpistrateegiaid, et olla edukas jätkuõpingutes ja tööalases karjääris. Eriti rõhutatakse kriitilise mõtlemise ja probleemilahendusoskuse vajalikkust.

Kool on pälvinud oskuste arendamise ning andekatega tegelemise eest rida aunimetusi:

Talent Management Secondary School (2008)

Excellent Accredited Talent Point (2013)

Mentoring Institute (2014)

European Talent Point (2015)

Kool on osalenud riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mis toetavad õpioskuste arendustegevusi:

 • Erasmus+ projekt R.A.R.E (Read Aloud Rise Europe) – 2014-2016. Selle rahvusvahelise projekti eesmärk oli populariseerida õpilaste hulgas aktiivset lugemist.
 • Comeniuse projekt, mille eesmärk oli luua partnerlus teiste Euroopa keskkoolidega läbi õpetajate ja õpilaste personaalse suhtluse. Projekti jooksul töötati välja mitmeid tooteid ja tulemusi, sealhulgas ajakiri ARROW – Roots and wings, milles kajastati osalevate riikide käitumistavasid ja kombeid, teismeliste eluolu ja erinevate riikide tähtpäevi.
 • Inimressursside arendamise rakenduskava (HEFOP) pilootprogrammi raames pädevuspõhise õpetamise projekt, mis puudutas erinevaid õppeaineid – ungari kirjandus, matemaatika, võõrkeeled, reaalained (kasutades IKT vahendeid). Peale edukat pilootprogrammi läbimist on kool rakendanud tulemusi praktilises õppetöös. Hea kogemuse saavutamise järel on kool välja arendanud parimaid praktikaid ning levitanud neid rohkem kui 50 haridusasutusele üle riigi.
 • Haridusasutuste alusprogramm Uue Generatsiooni Keskus, mille eesmärk on suunatud nn pehmete oskuste ja pädevuste arendamisele (teadlikkuse tõstmine, õpistrateegiad), millest on kasu karjääri kujundamisel.
 • Neumanni projekt on iga-aastane võistlus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele, seda viiakse läbi nii Ungaris kui välismaal. Proovile pannakse oskused erinevates arvutiõpetuse valdkondades. Tavaliselt konkureerivad koolid Slovakkiast, Serbiast, Rumeeniast ja Ungarist. Szekszardi koolis toimuvas finaalis tutvustatakse väljavalitud 60 väärtuslikumat projekti. Finaalist tehakse otseülekanne internetis ning salvestatakse videosse.

Erasmus+ projektis LELLE2 osalevad gümnaasiumiastme õpetajad, kes õpetavad ungari keelt, ajalugu, infotehnoloogiat ning inglise keelt, neil on mitmeaastane õpetamiskogemus ja nad valdavad vabalt inglise keelt. Õppetegevuses väärtustatakse kõrgelt innovatsiooni ja ettevõtlust ning uute õppemeetodite rakendamist. Uute meetodite arendamiseks osalevad õpetajad regulaarselt täienduskursustel ning töötubades, integreerivad uusi meetodeid oma igapäevasesse õppetegevusse ning rakendavad kaasaegset pedagoogikat ning haridusteooriat praktikas.

ERASMUS+ LELLE2 – LET’S LEARN HOW TO LEARN! – Innovatiivsed õppemeetodid, et parandada gümnasistide õppimisvõimet. Rahvusvaheline projekt sai alguse 1.09.2018 ja lõpeb 31.12.2020. Osalevad riigid: Slovakkia, Rumeenia, Eesti ja Ungari. Projekti eesmärk on ette valmistada tööelu nõudmistele vastavaid töötajaid, valmistada õpilasi ette tõsisemate ja keerukamate väljakutsetega toimetulekuks. Projekt keskendub kolme õpioskuse arendamisele (mis on ettevõtluse konkurentsis olulisemad): kriitiline mõtlemine, probleemilahendamise oskused ning võime suunata ise oma õpiteed. Projekt jaotub viieks etapiks (O1-O5). Bela I gümnaasium osaleb vähemal või rohkemal määral kõigis neis etappides. Esimeses faasis (O1) 2018. a septembrist kuni 2019. a jaanuarini kogutakse parimate praktikate näiteid. Bela I gümnaasium panustab sellesse osauuringusse kogudes õpetajatelt (individuaalsete intervjuude, tunnikülastuste ja fookusgrupi intervjuu kaudu) õppemeetodite näiteid, millega loetletud kolme võtmeoskust aidata arendada. Järgmises faasis (O2) jaanuarist juulini 2019 töötatakse välja koolituskava mentorõpetajatele, mis koosneb üldisest ning ainepõhisest osast. Mentorõpetajad omakorda levitavad septembriks 2019 uusi teadmisi oma kooli teistele õpetajatele. Õpetajad lülitavad uued meetodid ja tehnikad oma ainekavadesse, et arendada nimetatud kolme vajalikku võtmeoskust. Kolmas etapp (O3) viiakse läbi 2019/2020. õppeaasta jooksul ning see esitab koolile kõige suuremad väljakutsed. Septembris kohandavad õpetajad oma õppematerjale ning õpilased sooritavad Pannonia ülikooli ettevalmistatud testi õpioskuste hindamiseks. Projekti kolmes esimeses etapis väljatöötatud materjalide toel arendatakse kogu õppeaasta jooksul (O4) valitud võtmeoskusi ning õppeaasta lõpus sooritatakse uus test õpioskuste mõõtmiseks. Testi tulemustest ja õppeaasta vältel kogutud õpetamiskogemusest tehakse kokkuvõte ning levitatakse Pannonia ülikooli loodava portaali European Gateway kaudu (O5). Projekt lõpeb 2020 detsembris. 2018/2019. õppeaasta jooksul viiakse läbi kaks esimest etappi, järgmisel õppeaastal toimub 21.-22. märtsil Bratislavas projektimeeskonna kohtumine, kus valmistatakse ette koolitusmaterjalid (koolitus toimub juulis) mentorõpetajatele, kes omakorda viivad läbi koolitused oma koolis. Projekti kõikide etappide jooksul koostavad mentorõpetajad kuupõhiselt tööaruandeid ning osalevad Skype-koosolekutel.