Hungarian Institute for Educational Research and Development of Eszterhazy Karoly University

Karoly (Carolus) Eszterhazy nimeline ülikool (Ungari), haridusuuringute ja –arengu instituut

Web: http://ofi.hu/

Ungari haridusuuringute ja –arengu instituut piiskop Karoly Eszterhazy nime kandvas ülikoolis (lühendatult EKU(OFI)) on teadusasutus, millel on 40-aastane kogemus haridusuuringute ja –innovatsiooni ning õpetajate kutsealase arendustegevuse valdkonnas. Instituut pakub üldisi ja strateegilisi tugiteenuseid haridussektori igale tasemele. Instituudi juhtkond on keskendunud hariduse tõhususe parandamisele ning paremate õpitulemuste saavutamisele.

Instituudi teadus- ja arendustegevuse eesmärk on uuendada Ungari riiklikku üldharidussüsteemi, aidata kaasa selle kohandamisele kaasaja kutsealaste ja sotsiaalsete nõuetega, suunata haridusvaldkonna otsustusprotsesse ning koguda ja levitada teadmust riikliku haridussüsteemi ja sotsiaalse keskkonna kohta. Instituut uurib ka ühiskonna haridusnõudlust ning arendab riigi rahvusvahelisi kontakte üldhariduse vallas.

EKU(OFI) teadus- ja arendustegevus keskendub riikliku üldharidussüsteemi parendamisele, kuid on seotud ka kõrghariduse edendamise ning õpetajate karjääriarendusega. Instituut toetab haridusprogramme, tuginedes oma teadusuuringutele poliitiliste otsuste sotsiaalsetest mõjudest. Instituudi tegevus hõlmab haridusprotsesside ja nende mõju analüüsi ning aitab poliitikakujundajatel teha tõenduspõhiseid otsuseid. Instituut viib läbi õppetegevuse uuringuid, kus analüüsitakse kooli võtmeisikute (õpetajate ja õpilaste) tegevust klassiruumis ja nende vastastikust suhtlemist.

Uuringutel põhinevate arendustegevuste eesmärk on suurendada üldhariduse tõhusust, õppekavaarendus hõlmab uute õppemeetodite, haridusprogrammide, õpikute ja õppevahendite ning tugimaterjalide arendust. Analüüsitakse noorte sotsiaalset olukorda ning haridusvõimalusi, pöörates erilist tähelepanu mustlasperede laste integratsioonile ning erivajadustega õpilastele.

Instituut osaleb EL struktuurifondide poolt rahastatavate haridusprogrammide elluviimisel.