National Institue for Education
Slovakkia riiklik pedagoogiline instituut

Web: http://www.statpedu.sk/en/

Slovakkia riiklik pedagoogiline instituut on riigieelarveline asutus, mis allub haridus-, teadus- ja spordiministeeriumile. SPU on Slovakkia vanim haridusvaldkonna teadusasutus, mis viib läbi pedagoogilisi rakendusuuringuid ning vastutab üldhariduse kutsealase ja nõustamisteenuse osutamise eest kogu riigis. Instituut keskendub riikliku õppekava ettevalmistamisele, arendamisele ja rakendamisele ning annab suuniseid hariduspoliitika ja praktika ning koolivahendite kasutuse kohta. Lisaks sellele pakutakse nõustamisteenust nii koolidele kui haridusvaldkonna riigiasutustele. SPU missioon on kujundada inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid austav koolikeskkond ning aidata kaasa haridusprotsessile, mis arendab õpilaste tulevaseks tööeluks ja õpingute jätkamiseks vajalikke sotsiaalseid oskusi.

SPU peamised ülesanded:

 • ettepanekud riikliku õppekava ja õppemetoodika muutmiseks ning üldiseks koolireformiks (alus-, põhi- ja keskharidus);
 • Slovakkia ning välisriikide koolisüsteemi arengutrendide jälgimine ja analüüs;
 • õppekavaarendus;
 • haridusuuenduste uuringud ja seire;
 • soovituste määratlemine ja uuringutulemuste rakendamine koolipraktikas;
 • õpetajate täienduskoolitus – haridusinnovatsioon ja pilootprojektid;
 • haridusasutuste juhtimine ja koordineerimine, põhi- ja keskkoolide (eriti gümnaasiumite) nõustamine;
 • trükiste toimetamine ja kirjastamine;
 • koostöö ülikoolide ning teiste haridusvaldkonnaga tegelevate organisatsioonidega;
 • rahvusvaheliste projektide juhtimine;
 • riiklike teadus-, kultuuri- ja haridusvaldkonna toetusagentuuride (VEGA, KEGA) teadustööde, ESF projektide ning teiste rahvusvaheliste uuringute tulemuste mõõtmine;
 • uuenduslike projektide rakendamine erinevate toetusskeemide rahastusel (Euroopa majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismid, Erasmus+);
 • haridustulemuste väljundite seire ja analüüs.